161- ازکجا می آید؟

مکانیسم آفرینش سوأل از طرف آقاي عباسعلي محمودي 154- آیا روح هم می میرد؟

همانطورکه از بین نمی رود عقل ومنطق به ما حکم می‌کند که از هیچ هم بوجود نیامده. همیشه اصل آن وجود داشته منتها همچنان که در آینده دستخوش تحول و تغییر است در گذشته همچنین بوده است. پس همیشه بوده - هر چه به عقب بازگردید به هر اندازه که گذشته را مورد بررسی قرار دهید ناچارید دریابید و اعتراف نمائید که یک ماده معین همیشه بوده است.

چگونه می‌توانید ابتدائی برای آن بیابید.

به حکم اجبار ناچارید اقرار کنید که ابتدائی ندارد و چون ابتدائی بر آن متصور نیست انتهائی نیز ندارد و حقیقت مطلب همین است و جز این نیست.