160- برهان

مکانیسم آفرینش سوأل از طرف آقاي عباسعلي محمودي 154- آیا روح هم می میرد؟

چطور از بین نمی رود؟ به عقل و خرد رجوع ‌کنید. چگونه از بین برود؟ کجا برود؟ کجای عالم آن را بگذارید که ازعالم لایتناهی الهی خارج باشد؟ چه بشود که ازعالم جدا گردد؟ چگونه جدا گردد؟ به کجا رود؟ چطور از عالم بیرون رود؟ بیرون کجاست؟ ناچاریم به حکم خرد و منطق بدون هیچ ‌شک بگوئیم که همان ماده باقی می‌ماند بدون اینکه ذره ‌ای کم و زیاد شود.

این امرمانع از آن نیست که تغییرات گوناگون پیدا کند. مگر عالم جز تغییرات پی در پی چیزی هست؟