159- یک قطعه سنگ

مکانیسم آفرینش سوأل از طرف آقاي عباسعلي محمودي 154- آیا روح هم می میرد؟
یک قطعه سنگ از اول چه بوده است و به چه صورت در می آید. این عکس جنگل سنگی شنین یونان چین می باشد.

یک قطعه سنگ را در نظر گیرید. زمانی به صورت سنگ است و وقتی به شکل خاک، گاهی به شکل گیاه و روزی به صورت حیوان و لختی به هیئت انسان و روزی به حالت بخار و یومی با قیافه‌ خاکستر و خلاصه هر چند صباحی رنگ تازه می‌گیرد و به اشکال گوناگون متشکل می شود اما هرگز اصل آن از بین نمی رود. آن قدر حول و تحویل می شود که بشر از شمارش آنها عاجز است.