156- روح چیست؟

مکانیسم آفرینش سوأل از طرف آقاي عباسعلي محمودي 154- آیا روح هم می میرد؟

هنگامی که تو سخن می گوئی با چه می گوئی؟ به وسیله زبان می گوئی از روح. پس تو گفتی ولی در واقع روح گفت. کدام روح؟ همان روح که از امر ربی است. می دانی یعنی چه؟ امر ربی یعنی از خود خدا است، از جانب او است. پس چرا وقتی روح نداشتی نمی‌توانستی بگوئی یا آن کس که روح ندارد چرا سخن نمی‌گوید؟

(به مقاله مکانیسم آفرینش و سایر مقالات این کتاب رجوع کن تا حقیقیت را دریابی)