153- خاتمه و رفع اشتباه

مکانیسم آفرینش

ناگفته نماند که ما معتقدیم که برای دنیای فعلی و این افکاری که فعلاً حکمفرما است و برای فهم امور سطحی بعدهای ساختگی و قراردادی لازم است تا نیازمندی های بشر را مرتفع سازد و آنچه در این کتاب گفته شده برای روشن نمودن اذهان و ذکر حقایق عالم می باشد و در عمق امور صحبت شده است.

سرآرتور کونان دویل (Sir Arthur Conan Doyle) یک نفر نویسنده مشهور انگلیسی است که کتاب های او در شرح احوال شرلوک هولمس کارآگاه زبردست پلیسی مشهور است.

این شخص صدها امثال مختلف از استنباط پلیسی ذکر کرده است که نمونه های خوبی از این مطلب به دست می دهد.

ابن سینا می گوید تصادف علاوه براین که علت دارد علت آن هم مشخص است و مثال هایی در اینباره ذکر می کند.

مادیون قائل به تصادف به این معنی که نظام عالم را درست کرده هستند.

اگر فرض کنیم تیری از اینجا به طرف هدفی به قدر چشم گاو در میان کهکشان رها کنیم و بارها این تیر را بیاندازیم و همیشه به هدف خورد آیا می توان آن را حمل بر تصادف کرد؟ پس در نظام عالم هم که دقیق تر از این است تصادفی نیست.     لیتز

در این کادر نظرات و عقاید ادیان و فلاسفه و دانشمندان دیگر را مشاهده فرمایید.