152- صراط مستقیم

مکانیسم آفرینش

عزیز - گویم صراط مستقیم این است که ما می گوئیم که وحدت بین دو مکتب حاصل می شود، هم قبول کرده ایم که نام آن را ماده رقیق بی وزن یا هر اسمی که بدان می نهند بگذاریم یا آن را روح بنامیم زیرا اسم تفاوتی ندارد.

پس آنها با ما یکی شده اند وصراط مستقیم وحدت همین است.

و اما پیشنهاد آخر شما ای برادر گرامی قابل تقدیس است. ما هم به تمام مسلمانان وکلیه بشر پیشنهاد می کنیم دارای یک دین، یک وحدت، یک روش، یک برادری کامل شوند1 و این همان مقصود مقدس وحدت نوین اسلامی است.

پانویس ها

  1. لفظ یک که در اینجا گفته می شود یک نسبی و قراردادی برای انجام امور این دنیا است.