151- جهان مترقی فردا

مکانیسم آفرینش

گویم اگر تمام افراد بشر کلیه حواس خود را پرورش دهند یعنی همگی مثل آن مأمور پلیس حس روشن بینی آنها قوی باشد و مثل موسیقیدان حس شنوائی آنها و مثل هیپنوتیزر حس مانیتیسم آنها و مثل اولیا حس الهام آنها و مثل مرتاضین1 چندین حس آنها و هکذا سایر حواسشان قوی باشد آن وقت ملاحظه کنید دنیا چقدر پیش رفته خواهد شد وچه تکان عظیمی خواهد خورد. این است یکی از برنامه های وحدت نوین جهانی.

پانویس ها

  1. اصل معنای ریاضت که دراصطلاح می گویند یعنی پرورش دادن حواس.کلمه ریاضت در زبان عربی به معنی ورزش است.