150- تغییرات جهان

مکانیسم آفرینش

می گوئید آخرین مکتبی که اخیراً فرض کرده اند تا صدها بلکه هزاران سال مکتب علمی جهان آینده است.

برادر ارجمند شما نمی توانید این پیش بینی را کنید. ممکن است در اثر کوچکترین کشفیاتی تمام اینها متزلزل شود. پس این مدتی که معین فرموده اید بعید به نظر می آید.