149- فرق خواب و بیداری

مکانیسم آفرینش

روشن بینی در خواب و بیداری با هم تفاوت دارد. در بیداری مشکلتر است زیرا تقریباً حالت خوابی به انسان دست می دهد.

حالتی است در حدود خواب و خلسه که توجه از عوامل اطراف منصرف می شود و فقط به آلت حس روشن بینی و الهام متمرکز می گردد تا بتواند حقیقت را بنگرد.