148- حدود روشن بینی

مکانیسم آفرینش
با وجود میکروسکوپ الکترونی نمی توانند اتم را ببینند. این میکروسکوپ بسیار قوی الکترونی که اشیاء را میلیون ها بار بزرگتر می کند

بدیهی است که روشن بینی هم دارای حدودی است و توانائی آن با این جسم و این وضعی که بشر در دنیا دارد محدود است چنانکه چشم هم حدودی دارد که نمی تواند بدون کمک میکروسکوپ میکرب ها را بنگرد و حتی با وجود میکروسکوپ ویروس را نمی تواند ببیند و با میکروسکوپ الکترونی قادر به دیدن تمام اسرار اتم نیست.

روشن بینی هم که یک حس بشری است اسبابی در بدن دارد که حدود آن معین است.