146- تصادف و غفلت

مکانیسم آفرینش
توجه نکردن به حواس در اصطلاح بشر غفلت نام دارد و این غفلت نسبت به تمام حواس ممکن است به وجود آید، مثل این شاگردی که از گوش دادن به معلم غفلت داشته است.

بنا به تشریحات حس روشن بینی و الهام و غیره که در بالا ذکر شد تصادف به آن نحوه که مردم خیال می کنند در عالم وجود ندارد و اعمالی را که تصادف می نامند در واقع آثار حواس گوناگون است به این معنی که توجهاتی که نسبت به حواس پیدا می شود و نتیجه عملی بر آن مترتب می گردد چون مردم از اصل مطلب خبر ندارند آن را تصادف می نامند.

اما برعکس توجه نکردن به حواس در اصطلاح بشر غفلت نام دارد و این غفلت نسبت به تمام حواس ممکن است بوجود آید. مثلاً شما منظره ای را تماشا می کنید ولی در عین دیدن از آن چیزی درک نمی نمائید. علت آن است که شما از حس باصره غفلت داشته اید و توجهتان جای دیگر کار می کرده. شاگردی درس نمی خوانده. از گوش دادن به معلم غفلت داشته.

بنابراین تصادف و غفلت همه از تجلیات حواس بشر است که مردم به علت عدم آشنائی به حقیقت موضوع آن را تصادف و غفلت خوانده اند.

گویم که سراسر عالم دارای نظم بزرگ و بی چون و چرا است و تصادف با آن معنی که کسان پندارند وجود ندارد.