144- تمرین حس روشن بینی

مکانیسم آفرینش

مطابق بیانات بالا حس روشن بینی هم مشمول این قاعده بوده و با تمرینات معین در بشر قوی خواهد شد. حس مزبور کم و بیش در تمام بشر وجود دارد. مثلاً برای شما اتفاق افتاده که گاهی احتیاطی به عمل آورده اید که ظاهراً بی جا بوده اما بعداً قضیه ای در دنبال آن پیش آمده که نشان داده احتیاط شما کاملاً به مورد بوده است.

این همانا حس روشن بینی است که قبلاً وقوع قضیه را پیش بینی کرده است.