143- ضعف حواس

مکانیسم آفرینش

بر عکس اگر انسان از آنها استفاده نکرد ضعیف و ناتوان می ماند و ازآن نمی تواند به طور خوبی بهره برد.

هر یک از حواس خود را مهمل و بیکار گذارد از آن به طور مطلوب استفاده نمی کند. مثلاً حس دیدن. هرگاه شما چشم خود را مدت های متمادی ببندید قوه دید شما کم می شود اما اگر نگاه را تمرین کنید بینائی چشمتان قوی می گردد.

اگر دهان را ببندید نمی توانید حرف بزنید و هرگاه اصلا حرف نزنید حس ناطقه شما کم کم خاموش می شود. اما اگر آن را پراتیک کنید ناطق خوبی خواهید شد.