142- حس روشن بینی

مکانیسم آفرینش

و اما این حس روشن بینی (که شما حس ۱۲ نامیده اید) در هر بشری هست منتها وقتی آن را ورزش ندهد به سختی کار می کند. برخی اطفال هستند که آلت این حس در بدنشان قوی تر است. بعضی اشخاص چشمشان بهتر کار می کند یا هوششان تندتر یا قدرت مغناطیس چشمان آنها از دیگران فزونتر است.

اینها با جزئی تمرین می توانند حواس مزبور را قوی نمایند.

هر بشری این حواس را ورزش دهد از آنها استفاده خواهد نمود.