141- حس 12 چیست؟

مکانیسم آفرینش

می گوئید با این حس درحال خواب و بیداری انسان می تواند وقایعی را پیش بینی کند و بفهمد.

حال که شما بوجود این حس معترفید (هر نامی که به آن می دهید مختارید) از شما می پرسم آیا این پیش بینی با چه چیزی عملی می شود؟

فقط به وسیله جسم تنها است؟ اگر تنها با دستگاه جسم باشد گویم هرگاه آن دستگاه را بیرون آورید باید کار کند.

اگر می گوئید باید این دستگاه به کمک تمام بدن کار کند پس چرا درحین مردن نمی تواند عمل نماید؟

اما اگر با ما موافقت کردید و قبول داشتید که یک عامل دیگری درآن اثر می کند، شما اسم آن عامل را هر چه می خواهید بگذارید فرق نمی کند خواه روح خواه پریسپری خواه ماده رقیق بی وزن یا این قبیل چیزها (مادیون هم قائل به ماده رقیق بی وزن که همراه بدن است هستند) وقتی قبول کردید که ماده دیگری وجود دارد ما هم همین را می گوئیم.

جریان واقعی آن همان است که درمقاله خواب (صفحه 100) گفتیم که روح و جسم و پریسپری چگونه عمل می کند.