140- اثر ورزش

مکانیسم آفرینش
سلول های حواس در اثر تمرین پرورش می یابد و در اثر بکار نینداختن و اهمال فلج می گردد. در سمت چپ سلول های فوق العاده تقویت یافته و سمت راست آن سلول های فلج شده است.

گویم هر جای بدن را ورزش دهید همان جا قوی می شود.

هرگاه بازوها را پرورش و ورزش دهید بازو قوی گردد، پنجه را ورزش دهید پنجه نیرومند شود، چشم را ورزش دهید چشم قوت یابد، حس ناطقه را پرورش دهید قوه سخنرانی زیاد گردد و هکذا سایر حواس.

حس دوازدهمی هم که شما گوئید چنین است و هرگاه بشر تمرینات شایسته ای کند حس روشن بینی او قوی گردد.

فعلاً در دنیا چنین ورزشی شروع شده و روی همین اصل است که بعد چهارم را که بعد روشن بینی است تا حدی متوجه شده اند ولی نتوانسته اند درست آن را بفهمند و تشریح نمایند.