139- ورزش حواس

مکانیسم آفرینش

آنجا که گفته اید آثار حس ۱۲ در انسان در حال تکوین و تکمیل است موضوع تکامل بشر و ترقی حواس آن قبلاً بیان گردید و حواس ۲۱ گانه درجای دیگر گفته شد.

اثرات هرحسی با حس دیگرفرق می کند چنانکه حس شامه با حس لامسه تفاوت دارد.

حال این حس۱۲ (به قول شما) یا سایرحواس را چگونه می توان پرورش داد؟ این کار در اثر تمرینات انجام پذیر است که اگر ورزش ها و تمرین های مناسبی انجام گردد تقویت می شود.

بنابراین هرگاه حس روشن بینی را به کار اندازید حس مزبور پرورش خواهد یافت.