138- مثال دیگر

مکانیسم آفرینش
هرچه اتومبیل بیاید و برود درخود جاده حرکت کرده و خارج از آن نیست. در بالا اتوبان های شانگهای چین را ملاحظه می کنید.

 

مثلاً کسی که در کنار جاده ایستاده اتومبیلی را که از دور به طرف او می آید سپس از او دور می شود در نظر می گیرد و برای حرکت آن اتومبیل زمان و ابتدا و انتها نسبت به خودش معین می کند. اما اگر حرکت اتومبیل را نسبت به خود جاده درنظر گیریم می بینیم که ابتدا و انتهائی ندارد زیرا هر چه اتومبیل بیاید و برود درخود جاده حرکت کرده و خارج از آن نیست.

بشر همین طور است. اگر از نظر خودش وقایع را بنگرد برای آن مدت و زمان تصور می کند ولی نسبت به عالم لایتناهی که تمام حوادث در داخل آن واقع می شود زمان و مکانی در بین نیست.