135- شب و روز و فصول

مکانیسم آفرینش

و اما می گوئید: یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل (شب را در روز و روز را در شب داخل می کند)…شب و روز پشت سر هم می آید و مثل نقطه ها پشت هم واقع شده و خط تشکیل می دهد.

خوب، فرض کنیم نقطه ها را گذاشتیم و خط تشکیل شد، این نقطه ها از کجا شروع شده و تا کجا خاتمه خواهد یافت ؟

آیا می توان اول و آخری برای این خط یافت؟ تا آنجا که بشر دسترس به تاریخ دارد و علم به کمک فکر به او اجازه می دهد و دانشمندان یافته اند همیشه این وضع گردش شب و روز و فصول به همین صورت بوده و هست و آتیه را هم که ما نمی توانیم قضاوت کنیم مگر اینکه سخنان بی پایه گوئیم که آن را ارزش علمی نباشد.

(حال، روشن بینان دراین مقوله چه می گویند کاری به آن نداریم و مبحث جداگانه است).