134- حوادث به هم پیوسته

مکانیسم آفرینش

می گوئید این مکتب معتقد است که همه حوادث به هم پیوسته …

گفته ما همچنین است.

آنجا که گویند زمان پشت سر هم می آید گویم نخست این تأیید سخن ما است که در بالا بیان شد، مگر نه آن است که چون دائماً در تغییر است میزان ثابتی برای حساب زمان وجود ندارد؟ اما این مطلب با حرف خود شما راجع به زمان متناقض است. آیا تصدیق نمی کنید؟