133- ترقی حواس

مکانیسم آفرینش

بشر مترقی که در حال تکامل نسبی است از حواس بیشتری استفاده می کند.

بدیهی است این حواس را همیشه و در تمام ادوار تاریخ داشته است یعنی ظرف و دستگاه حواس در کالبد او موجود بوده منتهی بعضی از آنها ضعیف و برخی دیگر قوی تر و بعضی از آنها به واسطه عدم توجه و بیکاری در بوته اجمال مانده است.

و اما بشر مترقی باید بیاموزد که دستگاه و کارخانه حواس را پرورش دهد و نه تنها ۱۲ حسی را که دانشمندان تا کنون بدان پی برده اند قوی سازد بلکه از۲۱ حس استفاده کند و هر یک را در محل خود بشناسد.
بشر مترقی امروز بشر۲۱حسی است، همان حواسی که شرح آن قبلاً در این کتاب داده شده است.