132- موضوع تکامل

مکانیسم آفرینش

اما آنجا که از تکامل سخن می گوئید طبق قواعدی که به دست داده شد معلوم گردید تکامل هم نسبی است نه حقیقی. برای عالم تکاملی در بین نیست زیرا هر چیزی که بخواهد تکامل یابد باید اول و آخری داشته باشد در حالیکه عالم اول و آخر ندارد.

اما این تکامل نسبت به بشر است که دوران محدود و سیکل تکامل نسبی فعلاً در دنیا طی می کند. از دوران توحش شروع کرده و روز به روز به سوی ترقی و تعالی گام می نهد.