131- یک دلیل روشن

مکانیسم آفرینش

هرگاه بعد چهارم را زمان دانند از موقعی که مشغول محاسبه شود زمان می گذرد و تغییرمی کند هر چند این تغییر کوچک باشد. محاسب هر چه بخواهد زمان محاسبه را کوتاه کند باز هم غلط در می آید، نتیجه این می شود که حساب به کلی غلط خواهد شد. هرگز از آن نتیجه نمی گیرد و هر چه بخواهد آن را اصلاح کند باز هم تغییر می کند.

به محض شروع به این حساب تا اتمامش زمان تغییر نمود و چون زمان تغییر کرد محاسبه غلط شد.