130- شکافتن حدود

مکانیسم آفرینش

اگر انیشتن بعد چهارم را زمان فرض کرده شاید مرادش آن بوده که طی زمان فکر بشر ترقی می کند و بالأخره حدود را می شکافد و راه تکامل نسبی سیرمی نماید و بعد چهارم را که خراب کننده بعدها است در می یابد. هرگاه مقصود این باشد درست است ولی آنچه تاکنون دراین خصوص گفته اند گنگ و مجهول است.