129- حواس کدام است

مکانیسم آفرینش

این حواسی که بشر تا کنون یافته که بنا به نوشته شما یازده الی دوازده حس است میزانی است که علم بشر بدان دسترس یافته و تا حدی چیزهائی دانسته است. مثلاً حس۱۲را روشن بینی دانند.

لیکن روشن بینان حقیقی قائل به۲۱ حس هستند که در جای دیگر این کتاب شرح داده شده است.