128- مقایسه دهاتی با دانشمند و دانشمند با روشن بین

مکانیسم آفرینش
انیشتن متفکر و ریاضی دان بزرگ در اواخر عمر به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه پرینستون به تدریس پرداخت. در اینجا او را در کلاس درس می بینید.

 

مثال دیگر: یک نفر دهاتی که بخواهد حجم یک میز را اندازه گیرد و حساب نداند با زحمات زیاد و مرارت فراوان پس از اتلاف وقت تازه نمی تواند اندازه صحیحی بدست آورد. اما کسی که فکرش جلوتر است و تحصیلاتی در علم هندسه و ریاضیات داشته باشد فوراً با مختصر عملی حجم میز را خیلی صحیح تر و سریعتر از آن مرد دهاتی تعیین می نماید.

کسی که فکرش روشن است و بعد حقیقی را تشخیص می دهد حال همان مرد دانا را دارد نسبت به دهاتی و مساحت واقعی میز را چنانکه هست دریک لحظه می داند و بدون آنکه با اتلاف وقت و نیروی فکری محاسبه ای کند که از زمان شروع به مساحت تا گرفتن نتیجه قابل تغییر است. او به محض اراده حقیقت آن را فهمیده است دیگر چه احتیاج به محاسبه و اتلاف وقت دارد.

عزیز، با دلیل و برهان قطعی شما را به این حقیقت آشنا کردیم. البته شما هم به شرط تفکر و تأمل و تعمق با ما هم عقیده خواهید بود.