127- ترقی فکر بشر

مکانیسم آفرینش

سه بعد برای بشری است که هنوز فکرش درمرحله طفولیت است نه بشری که رشد فکری کرده باشد.

مثال: مرد روشن بینی در اطاقی واقع است که می خواهد ارتفاع آن را اندازه گیرد. اطاق دارای سقف است ولی او ورای سقف را مشاهده می کند. ضمناً صفحه تار عنکبوتی پائین تر از سقف بسته شده است.
حال اگر سقف را حایل داند و منظورش آن باشد که از زمین تا حایل اندازه گرفته شود پس چرا از زمین تا تار عنکبوت و از آنجا تا سقف را حساب نمی کند. همانا که تار عنکبوت هر چند ناچیز است ولی خود حایلی است.

حال گویم در پیشگاه مردم روشنفکران سقف حال همان تارعنکبوت را دارد و برای آن ارزشی قائل نشده و نمی توانند آن را حدود و ثغوری برای اندازه گیری دانند زیرا هر چه به قول شما بالا روند خواهند دید که بالاتر از آن هم هست.