126- بعد تخریبی

مکانیسم آفرینش

این بعد را می توان بعد تخریبی یا بعد بی بعدی نام نهاد زیرا خراب کننده و از بین برنده بعدهای دیگری است که بشر تصور می کند.

این یک بعد قطعی و واقعی است و بعدی است که حدود را می شکافد و دیوارها را خراب و جلو چشم را باز می کند بلکه توان گفت که چون سایر بعدها را از بین برده و به تنهائی سلطنت می کند، بعد منحصر حقیقی است که می تواند در عالم لایتناهی حکمفرما باشد.