125- پرده ها برداشته می شود

مکانیسم آفرینش

آری هنگامی که توانستیم خود را طوری آماده کنیم که دیگر موانع و دیوارها و کوه ها و غیره که جلو چشم ما را گرفته از پیشگاه نظر ما برداشته شد آن وقت خواهیم توانست درپشت آنها تا آنجا که حد و حدودی ندارد ببینیم و پیش چشم ما روشن گردد.

این است آن بعد تحقیقی که آن را توان بعد چهارم نامیدن.