124- بعد چهارم واقعی کدام است؟

مکانیسم آفرینش

عزیزم بر شما معلوم شد که زمان بعد چهارم نتواند بودن.

حقیقت به ما اینطور نشان می دهد که بعد چهارم واقعی هنگامی فهمیده می شود که حدود و ثغوری در پیشگاه بشر نباشد. توضیح آنکه هرگاه بشر چنان ترقی معنوی نمود که حدود و ابعاد از نظر او غایب گردید و از ورای موانع حقایق را مشاهده کرد چنین کسی بعد چهارم را درک خواهد نمود.