123- فکر تغییر می کند

مکانیسم آفرینش
کسی که دارای تحصیلات است با محاسبات مختصرنتایج صحیح تر می گیرد. این عکس تیم برنرز لی دانشمند انگلیسی و مخترع (www)World Wide Webکه موجب استفاده مردم جهان از وب سایت ها شده است.

 

گویم در این ساعت انسان طوری فکرمی کند ساعت دیگر نحوه دیگر. خستگی، کسالت، نشاط، عصبیت، سردرد و هزاران عامل مادی و روحی از نوع غذا گرفته تا پیش آمدها و اتفاقاتی که شاهد و ناظر آن است همه در او تأثیرنموده و فکر مرتباً در تغییر است.

حالا که فکر که او را ظرف یا آلت فرض زمان می دانیم اینطور متغیر شناخته شد و از طرف دیگر ثابت گردید که خود زمان امری حقیقی و واقعی نیست پس آن بعد چهارم که گویند تحققی نبوده بلکه متزلزل و خیالی است.