122- آلت فرض زمان متغیر است

مکانیسم آفرینش

آیا بشر زمان را با چه درک می کند؟

مگر نه این است که درک آن با فکر است؟ پس آلت فرض زمان اندیشه بشراست که به قول شما در این ثانیه طوری درک نمود و در ثانیه دیگر نحوه دیگر و روز دیگر وضع دیگر.

می پرسم این فکرکه آن را آلت درک زمان می دانید آیا خود چیزی ثابت و لایتغیر است ؟

حقیقت را دریاب که معلوم کرده است فکر مرتباً در تغییر و تبدیل است و دائما عوض می شود. عوامل گوناگون در دگرگونی آن تأثیر بسزا دارد.