121- غیر ثابت ثابت کننده نیست

مکانیسم آفرینش

خوب، حالا که محرز شد که زمان چیز ثابتی نیست و حقیقت معلوم گردید چطور می توان این امر غیرحقیقی و متزلزل را بعد قرارداد یا چطور توان آن را ملاکی برای ثابت کردن سه بعد متزلزل دیگر دانست ؟

ای روشن فکران و ای دانشمندان. آیا حقیقت امر غیر از این است که من می گویم؟ تعمق و تفکر کنید و بگوئید. لیکن زمان قراردادی و نسبی را من هم قبول دارم و اگر در این نوشته ها لفظ زمان به کار می رود مقصود این گونه زمان است.

فضا دارای چهار بعد است که بعد چهارم آن زمان است. هیچ شیئی در عالم با سه بعد قابل سنجش نیست و نمی توان آن را با طول، عرض و عمق اندازه گرفت مگر زمان را به آن اضافه کنیم زیرا متمم ابعاد سه گانه است.  انیشتن

زمان را نمی توان عدم دانست مگر هنگامی که جدا از مکان باشد اما وقتی با هم باشند (چنانکه هستند) از آن حرکت پیدا شود که اصل ماده واصل تمام موجودات است.  الکساندر

زمان ابدی است و مصدر هر نمو و ارتقائی است. زمان و فضا محرکی است که مخلوقات را به مقامات عالی می رساند.   الکساندر

زمان غیر از مکان است بلکه این دو با هم متعارض و متناقضند.  برگسون

برگسون عقیده دارد که زمان های مضاعف انیشتن که با سرعت کند می شود زمان هائی فرضی و زمان های سنجیده شده ای هستند که کاملاً با وجود یک مدت حقیقی عمومی عالم سازگار است و در واقع جزئی از آن به شمار می رود و چون هیچ مدت زمان بدون شعوری وجود ندارد زمان عمومی عالمی ما را به یک شعور عالمی مستقیماً هدایت می کند که مدت های مختلف المیزان را در خود محاط می کند بدون اینکه آنها را جذب نماید.

مسئله زمان و مکان و لایتناهی بودن آنها از حدود عقل و ادراک ماخارج است و می توان آنها را به ضمیمه منطق، بی رحم ترین جلادان بشر دانست.  ادنا مونو

در این کادر نظرات و عقاید ادیان و فلاسفه و دانشمندان دیگر را مشاهده فرمایید.