120- زمان قراردادی

مکانیسم آفرینش

حالا که چنین است پس آیا باید گفت که لفظ زمان مهمل و بیهوده است و نباید باشد؟

خیر چنین نیست. می بینیم که بشر احتیاج به زمان دارد و همین لفظ زمان که درست شده دلیل بر وجود نیازمندی بشر به زمان است. این مشکل را چگونه حل توان کردن؟

برای رفع این اشکال ناچار باید گفت زمانی که می گویند نسبی و قراردادی برای رفع نیازمندی بشر است که از طرف خود بشر درست شده و چیز ثابتی نیست. اسمی که بر افراد بشر می گذارند فقط به منظور شناسائی و امری قراردادی است نه تحققی، نام گذاری شده برای تفاهم و درک صحبت کردن. زمان هم، چنین است، نسبی و قراردادی است که بشر با آن بتواند احتیاجات خود را رفع کند.