118- کلمه بی معنی

مکانیسم آفرینش
در این عکس دانشمندان به اشتباه تصور کرده اند دنیا محدود است و از نظر آنها بر اثر انفجار بزرگ (Big Bang) جهان 7/31 میلیارد سال قبل به وجود آمده است و هم اکنون نیز در حال انبساط است.عالم ابتدا ندارد و آخر هم ندارد

 

بعضی گویند زمان«از اول دنیا تا آخر دنیا» است این معنی و تفسیر که از زمان کنند درست نیست و چون در آن غور کنیم خواهیم یافت که از روی فکر و تحقیق پیدا نکرده اند بلکه بی پایه و اساس است.

هیچ می دانید که این کلمه ای است که آن را مفهوم واقعی نیست.

اول و آخر دنیا یعنی چه؟ کدام اول کدام آخر؟

اگر ادعا می کنید دنیا اول و آخر دارد بگوئید اول و آخر آن کجا است.