117- بعد زمان

مکانیسم آفرینش

زمان چیست؟

آیا می توانید بگوئید درعالم زمان چه مقامی دارد؟ زمان آن را پندارند که هرکسی از ابتدای خردسالی تا مرگ درک می کند. اگر چنین باشد گویم مگر قبل از آن زمان نبوده و پس از آن زمان نخواهد بود؟