116- ثابت کننده غیر ثابت

مکانیسم آفرینش

شاید می خواهید با بعد چهارم که زمان باشد این نقیصه را رفع کنید یعنی بعد چهارم را بیاورید که سه بعد دیگر را با آن ثابت و پایدار سازید؟ آیا بعد چهارم را مأمور اصلاح سه بعد دیگر کرده اید؟

حال هرگاه ثابت کردیم که بعد چهارم شما هم متزلزل و ناپایدار و غیر ثابت است چطور یک امر غیر ثابت و متزلزلی که خود پا بر جا و حسابی نیست سه چیز ناپایدار دیگری را پایدار نماید؟

چگونه ذاتی که خود از هستی بهره نیافته بهره دهنده دیگری شود؟