115- تزلزل در امری که ثابت می پنداشتند

مکانیسم آفرینش

معلوم شد که سه بعد که در نظر همه مردم در تمام ادوار تاریخ ثابت و پایدار بود چیزی متزلزل است که اصلاً به آن اعتماد نیست و نمی توان ملاک عمل قرار داد. حال از شما می پرسم. آیا می خواهید بنای عمل خود را بر روی اصلی ناپایدار استوار سازید؟