114- نتیجه و اقرار

مکانیسم آفرینش

بنا به دلایل فوق ناچار مجبور و ملزمیم اعتراف کنیم که نه میزان معین برای اندازه گیری داریم و نه اینکه به اندازه هائی که گرفته می شود اطمینانی هست که تا یک ثانیه دیگر به حال خود ثابت می ماند مگر میزان نسبی و قراردادی که برای خود قائل شده ایم.

پس سه بعدی که گفته و تعیین کرده اند چیز ثابت و صحیحی نیست بلکه امری متزلزل و ناپایدار است.