113- نه در اصل عالم و نه در دنیای ما

مکانیسم آفرینش

دانستی که نه در اصل عالم میزان و اندازه بعدها پایدار است و نه در امور جزئی که مربوط به عالم ما است.
پس بعد چه شد؟ چیز ثابتی نبوده و نخواهد بود (مگر بعد نسبی و قراردادی که بعداً گفته می شود).