111- میزان ثابت کدام است؟

مکانیسم آفرینش
در تابستان (عکس بالا) ریل های راه آهن بزرگتر می شود و در زمستان (عکس پایین) ریل ها کوچکتر می شود. اینها نشان می دهد که حجم و اندازه هیچ چیز در عالم ثابت و لایتغیر نیست.

میزان معین و ثابت چیزی است که بعداً تغییر در آن راه نیابد. مثلاً اگرشما عدد یک را ملاک عمل قرار دهید باید مطمئن باشید که این یک همیشه همان است که بود و ابداً کم و زیاد نخواهد شد و حتی یک میلیونیم یا یک میلیاردیم تغییر نخواهد کرد. آیا می توانید چنین اطمینانی داشته باشید؟ خیر برای اینکه عوامل تغییر دهنده عالم دائماً در آن تصرف می کند و این عوامل در اختیار بشر نیست.