110- مثال دیگر

مکانیسم آفرینش

اطاقی را اندازه می گیرید بعد قسمتی از گچ دیوار آن ریزش می کند یا به لباس یک نفر می چسبد. طول اطاق زیاد می شود. یا رطوبت در گچ تأثیر می کند و میزان طول اطاق کسر می گردد. پس اندازه شما به هم خورد. اگر تغییر خیلی کم و ناچیز هم باشد باز اندازه به هم خورده است و فرقی درمطلب نیست.

یک تیرآهن پنج متری درتابستان نیم الی یک سانت از همان تیر در زمستان بزرگتر است و به همین مقیاس با تغییرات دائم درجه هوا تغییر می کند.

خلاصه هر چه را تصور کنید به حال خود باقی نمی ماند.1

پل های بزرگ آهنی برای اینکه درتابستان کمی بزرگتر می شوند فاصله آنها را از یکدیگر بیشتر از حد لازم قرار می دهند که درموقع انبساط گسیخته نشود.

همچنین بین ریل های راه آهن یک الی دو سانتیمتر فاصله قرار می دهند که در موقع گرما که بزرگ می شوند به یکدیگر فشار نیاورند. با این حال دیده شده که در بعضی فصول خیلی گرم برخی ریل ها انبساط یافته و به کلی کج و معوج و از حدود خود خارج گردیده اند.

برای اندازه گرفتن زمـان به دقـت لازم است حرکات یکسان و یکنواخت را میـزان قرار دهیم.

اما برای درست کردن حرکات یکسان لازم است وقت دقیق داشته باشیم و درست کردن اینها محال است زیرا دور و تسلسل می شود.   فیلیسین شاله

باید زمان معینی از زمان یکنواخت جدا کرد. احساس گذشتن اتفاقات در وجود ما همانا زمان (معنی) و نگاه کردن به گردش یکنواخت ساعت زمان یکنواخت است .   هانری برگسون

اندازه گرفتن زمان هرگز ممکن نیست زیرا لازمه اش آن است که انسان بایستد و جلو و عقب خود را بنگرد در حالیکه زمان هرگز نمی ایستد مثل یک مرغ سرخ کرده ای که آشپز بخواهد ببرد ولی مرغ دائماً از او دور شود.  شاله

کسانی که زمان را بدون آغاز می پندارند توجه خداوندی را از مخلوق انکار کرده اند.  فیلون

تا قرن نوزدهم علم فیزیک پیرو هندسه اقلیدسی بود. مثلاً نیوتن دنیا را در یک فضای مطلق خشک، غیرقابل تغییر، مستقل از اشیائی که آن را پر می کند که مبنی بر سه بعد اقلیدسی است می دانست.
اما بعداً انیشتن با قانون نسبی خود این اصل را به هم زد.

انیشتن می گوید فضای مطلق و زمینه ثابت حقیقی وجود ندارد.

فضا بسته است به آنچه در آن واقع است، ماده است که فضا را مشخص می کند، دنیا در یک فضای اقلیدسی واقع نشده بلکه در یک فضای کره ای شکل غیر اقلیدسی واقع است. حرکت زمین در اطراف خورشید مربوط به جاذبه نیوتن نیست بلکه به انحناء فضا است.

گردش دایره وار ستارگان نیز و همچنین انحراف نور خورشید به همین علت است. خط منحنی در دنیای منحنی کوتاه ترین خط است.

علمای امروز نجوم را عقیده براین است که عالم در حال توسعه و انبساط است و دنیاهای بی شماری که با دوربین ها دیده می شود به سرعت غیرقابل تصور از یکدیگر دورشده و رفته رفته عالم را وسیعتر می نمایند.

در این کادر نظرات و عقاید ادیان و فلاسفه و دانشمندان دیگر را مشاهده فرمایید.

پانویس ها

  1. چوب در اثر رطوبت در زمستان بزرگتر می شود و در تابستان به واسطه خشکی هوا کوچکتر،برعکس آهن که در زمستان به علت سرما کوچکتر و در تابستان به واسطه حرارت بزرگتر می شود .پس اگر یک تیر آهن را در زمستان و تابستان با یک متر چوبی اندازه گیرند تفاوت بیشتری نشان می دهد. دو قطعه چوب وآهن یک اندازه ببرید و پهلوی هم گذارید. روی همین قاعده ملاحظه می کنید اندازه آنها در تابستان و زمستان با هم فرق می کند درصورتی که هر دو درست یک اندازه بوده ا ند.