109- بعد اشیاء در تغییرند

مکانیسم آفرینش

از ملاک و میزان بگذریم و به بعد خود اشیاء توجه کنیم.

وقتی که شما چیزی را اندازه گرفتید آیا مطمئنید که بعد صحیح آن را معین کرده اید؟ خیر برای اینکه دائما دراثر عوامل تغییر می کند.

مثلاً شما یک مقدار آب در یک ظرف یک لیتری می ریزید به خیال خود اندازه صحیح آن را تعیین کرده اید شب هوا سرد می شود آب یخ می زند. همین آب بدون اینکه قطره ای کم و زیاد شده باشد در اثر یخ بستن حجمش بزرگتر شده است.