108- میزان به هم خورد

مکانیسم آفرینش
در ابتدا مقطع متر را در فرانسه از آلیاژ پلاتین و ایریدیم (عکس بالا) درست کردند که دارای دامنه تغییرات زیاد بود و بعد از 3891 عرض طی شده نور در خلاء در ثانیه را متر می دانند که دارای دامنه تغییرات کمتری می باشد.

 

پس حالا که متر و اندازه شما (از این قبیل است کیلو، لیتر و غیره) تغییر کوچک یا بزرگ کرد به چه وسیله می توانید بعد و اندازه چیزی را معین کنید؟