107- صحبت در مقدار نیست

مکانیسم آفرینش

البته صحبت در مقدارآن نیست که کم تغییر می کند یا زیاد. تغییر تغییر است چه کم چه زیاد. اگر در یک متر یک میلیونیم متر هم تغییر کند باز نمی توان گفت میزان ثابت است بلکه متزلزل می شود.

در عالم کوچک وبزرگ نیست و تغییر چه کوچک باشد چه بزرگ نامش تغییر است.