106- متر میزان نیست

مکانیسم آفرینش

مثلاً می گوئید این میز دو متر طول دارد. متر چیست؟ مگر جز این است که قطعه ای آهن یا فلز یا چوب یا پارچه یا مواد دیگری است که به اندازه معین بریده اند؟

آیا اطمینان دارید که اندازه آن تغییر نمی کند؟ خیر برای اینکه همین متر آهن و چوب و پارچه و غیره اندازه اش در تابستان با زمستان تفاوت دارد و کم و زیاد می شود. رطوبت، خشکی و انواع عوامل جوی و ارضی و هزاران عللی که در اختیار شما نیست آن را عوض می کند.