105- نخست بررسی سه بعد

مکانیسم آفرینش
در عکس بالا نقاشی که در سطح زمین کشیده شده است برجستگی های سه بعدی را به خوبی مجسم می کند. فستیوال هنری در آلمر هلند

فعلاً ما کاری به بعد چهارم که هنوز افکار عمومی دنیا نتوانسته آن را قبول کند نداریم و صحبت ما درخصوص سه بعدی است که همه در درست و بدیهی بودن آن متفق القولند (مقصود از ۳ بعد طول، عرض و ارتفاع است).

از شما می پرسم این سه بعد که معین شده آیا میزان صحیح و غیرقابل تغییری دارد؟

هر چیزی را برای سنجش میزان و ملاکی لازم است. ملاک شما برای اندازه گیری سه بعد چیست و با چه میزانی آن را اندازه می گیرید ؟

فرضیه نسبی انیشتن که در عین حال نامحدود و محدود را با هم فرض می کند یک مسئله غیر قابل تفکیک فضا و زمان برقرار می دارد.

همچنین وارد در مسئله ماوراءالطبیعه لازم برای فهم شده نشان می دهد چگونه مدت درک شده داخل ترکیب (زمان فضا) گردیده و به این طریق نظم دنیای مادی برقرار می شود و یک مدت حقیقی از یک مدت نسبی بیرون می آید.   ممانتوآنسیکلپدیک لاروس

پیروان برگسون عقیده دارند که آیا طرفداران فرضیه نسبی این اشتباه را نکرده اند که مشخصات مخصوص به فضا را به زمان تطبیق نموده اند و همچنین خود شیئی را با میزان سنجش آن اشتباه نموده و یک حقیقت نسبی را یک مطلق حقیقی قرار داده اند، مثل اینکه در علم مناظر و مزایا کوچک دیده شدن اشخاص را به واسطه دوری حقیقت فرض نمایند.

در این کادر نظرات و عقاید ادیان و فلاسفه و دانشمندان دیگر را مشاهده فرمایید.