104- صحیح یا غلط

مکانیسم آفرینش

می فرمائید دنیای گذشته دراصول خود سه بعد را شناخته و دنیای امروز چهار بعدی است.

قبل از ورود در موضوع از شما و تمام دانشمندان و خود انیشتن سوألی می کنم:

آیا می خواهیم حرف صحیح بزنیم یا حرف غلط؟ اگر بخواهیم حرف غلط بزنیم شما یک حرف غلط بگوئید هر کسی قادراست بدون فکر و تعمق هزاران مطلب نا صحیح بشمرد.

 اما اگر بخواهید حرف صحیح بفرمائید (در واقع صحیح هم باید گفت و صحت گفتار همیشه ملاک عمل است) می خواهیم بدانیم آیا این حرف که می فرمائید صحیح است یا خیر.