103- امکان اشتباه

مکانیسم آفرینش

اما از شما می پرسم: مگر هر چه یک نفر دانشمند بگوید صحیح است؟ آیا می توان تصور کرد که دانشمندی یک مرتبه اشتباه کند یا نه؟ نمی گویم اشتباه می کند مگر اینکه دلیل عقل پسندی بر رد گفته هایش داشته باشم ولی می پرسم که آیا امکان اشتباه می رود یا نه؟

بدیهی است که ممکن است اشتباه کند به شرط اینکه حرف او را بدون تفکر و تعمق آیه منزل ندانیم.