102- آخرین مکتب

مکانیسم آفرینش

برادر مکرم. اینکه می فرمائید مکتبی درجهان رایج شده که آخرین تحول علمی نام گرفته و از نظرات مکتب انیشتن پیروی نموده و اصول علمی جدیدی را مورد توجه قرار می دهند قابل تقدیر است که انسان همیشه از آخرین نظرات و پیشرفت دانش مطلع باشد و با عقل و تفکر بسنجد و هر چه را توانست به کمک برهان روشن و استدلال صحیح دریابد.